top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

Totožnost správce

Provozovatelem stránek www.fetters.cz je společnost FETTERS management, s.r.o., IČO: 01405471, se sídlem Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5, která je zároveň správcem osobních údajů (dále jen „Provozovatel“).

Při zpracování osobních údajů Provozovatel ctí a respektuje standardy ochrany osobních údajů a dodržuje následující zásady: osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data klientů a návštěvníků stránek sbírá Provozovatel pouze v nutném rozsahu za účelem jejich nutného zpracování.

Zpracování osobních údajů má podpůrný charakter ve vztahu k hlavní činnosti Provozovatele, samotné zpracování osobních údajů tedy není hlavní činností Provozovatele.

Shromažďované informace a jejich využití

Využití služeb Provozovatele nebo přístup na stránky www.fetters.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů návštěvníků stránek (dále jen „Uživatel“) ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako „GDPR“, a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Základní informace o zpracování dat

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů (Uživatel) Provozovateli poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Provozovatelem, z důvodu poskytnutí souhlasu Uživatele, z důvodu oprávněného zájmu, získané zákonným způsobem od třetích stran (smluvních partnerů) nebo které Provozovatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Provozovatele.

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Provozovatel v rámci své činnosti a při provozu svých stránek uchovává a zpracovává tyto údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

 • IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti,

 • IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby

 • popisné údaje (např. bankovní spojení),

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Provozovatele, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů Provozovatel vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zabezpečuje organizačně a technicky ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

Ochrana osobních údajů a práv jednotlivců je jednou z priorit Provozovatele.

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem. Provozovatel má přehled o celém životním cyklu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Uživatel má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

 • účel zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemce nebo kategorie příjemců,

 • doba zpracování ev. uložení osobních údajů,

 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Dále má Uživatel následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo vznést námitku,

 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

(pro vysvětlení jednotlivých práv lze kontaktovat Provozovatele na níže uvedených kontaktech)

Pokud se Uživatel domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může:

 • požádat Provozovatele o vysvětlení či doplnění informací (i v případě neporozumění),

 • požadovat odstranění protiprávního stavu,

 • obrátit se na dozorový úřad, tzn. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, nebo sdělit tyto uchovávaná osobní data, může jej o to požádat na emailové adrese kopecka@fetters.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty či stránce o autorských právech.

Náhrada za provedené úkony

Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Provozovatel buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používá Provozovatel kódy od společností Google, které mu pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.fetters.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

 

 

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Veškeré údaje, uvedené na těchto stránkách včetně použitého obrazového materiálu mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky. Závazné informace budou klientovi předloženy vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace.

Platné od 01. 01. 2023

bottom of page