top of page
Image by Ricardo Gomez Angel

Naše služby

Developerské řízení

 • Studie proveditelnosti

 • Ekonomické posouzení investice

 • Finanční modelování

 • Odborné posudky

development manažer
akviziční manažer
manažer pro rozvoj vztahů
obchodní manažer

Projektové řízení

 • Smlouva o dílo

 • Technické zadání investora

 • Harmonogram

 • Metodika řízení

správce stavby
projektový manažer
technický dozor
koordinátor BOZP

Cenové řízení

 • Výběrové řízení

 • Kontrola prostavěnosti

 • Změnové řízení

 • Rozpočet

 • Výkaz výměr

cenový manažer
rozpočtář

Metody řízení

Design-bid-build   |   Design α Build   |   Koncese (stavební)   |   Operate   |   Finance

Posouzení projektu
(investice)

 • Zpracování studie proveditelnosti

 • Ekonomické posouzení investice

 • Vytvoření finančních modelů

 • Zpracování odborných posudků

1

Přejímky a uvedení
objektu do provozu

 • Přejímací řízení

 • Provozní dokumentace
  k objektu

4

Řízení prodeje,
marketing, PR

 • Zajištění managementu
  prodeje/pronájmu
  jednotek (byty, retaily,
  office)

 • Sestavení marketingového
  a prodejního plánu

 • Odpovědnost za efektivní
  čerpání marketingového
  rozpočtu

 • Příprava prodejní
  dokumentace

 • Pravidelné reporty o stavu
  prodeje/pronájmu,
  zpracování analýzy trhu

7

Příprava

projektu

 • Zpracování zadávacích podmínek pro zpracování projektu

 • Zajištění výběrového řízení na projektanta, architekta

 • Vyhodnocení architektonických studií

 • Příprava projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a RSD

 • Zpracování výkazu výměr

 • Kompletní inženýring (povolovací řízení ve stupni UR a SP)

2

Cenový management
(průběžně)

 • Sestavení a průběžná
  kontrola a vedení
  projektového rozpočtu

 • Aktualizace rozpočtu dle
  výkazu výměr

 • Kontrola prostavěnosti

 • Dohled nad výběrovými
  řízeními

5

Realizace

projektu

 • Zpracování a vedení výběrového řízení na dodavatele stavby

 • Uzavření smlouvy o dílo

 • Zajištění správce stavby

 • Zajištění technického dozoru stavby (TDI)

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

 • Kontrola a vedení harmonogramu stavby

3

Produktové nastavení,
cenotvorba

 • Produktové zadání ke
  zpracování PD

 • Flat/Retail mix

 • Optimalizace dispozic
  a prodejních ploch

 • Standardy projektu

 • Cenotvorba (optimalizace
  výnosů)

6

bottom of page